Watervergunning voor de locatie nabij Het Bolwerk 35 in Steenwijk

DeSteenwijkgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Watervergunning voor de locatie nabij Het Bolwerk 35 in Steenwijk.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen voor:1.het gebruik maken van het waterstaatswerk vanvan A-watergang WV867 door het aanbrengen van een damwand in het waterstaatswerk nabij Het Bolwerk 35 in Steenwijk (dossiernummer Z/23/058409; verzenddatum 2 mei 2024).Informatie De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 mei 2024 tot 6 weken later ter inzage in het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle. Wilt u de stukken inzien dan kan dat alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het dossiernummer. Ook voor nadere informatie of vragen over deze watervergunning kunt u contact opnemen via bovengenoemd mailadres. Bezwaar Tot en met 13 juni kunt u tegen deze watervergunning bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste: - uw naam en adres;- een dagtekening (datum);- een omschrijving van de vergunning waartegen het bezwaar is gericht (wij verzoeken u in ieder geval het dossiernummer te vermelden);- de gronden van bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap: https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0 Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.Voorlopige voorziening De dag na verzending van de watervergunning kan de vergunninghouder daarvan gebruik maken. Indiening van een bezwaarschrift tegen de watervergunning schort de werking van de watervergunning niet op. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u daarom naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen indienen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deSteenwijkgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Steenwijk, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deSteenwijkgids.nl
Redactie deSteenwijkgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen steenwijk
  2. wsb-2024-8886

Gerelateerde berichten